ISNNZ Governing Council members

President

 • Lt Gen (Retd) P. P. Varma

Past President

 • Dr. Ashwani Gupta

Vice-President

 • Dr. A. K. Sarin

Secretary

 • Dr. Dipankar M. Bhowmik

Joint Secretary

 • Dr. Manish Rathi

Treasurer

 • Col Ranjith K. Nair

Members

 • Dr SK Agarwal
 • Dr RP Mathur
 • Dr Shyam Bansal
 • Dr Sanjay DCruz (Chandigarh)
 • Dr HK Agarwal (Haryana)
 • Dr Sanjay Vikrant (Himachal Pradesh)
 • Dr A Reshi (Jammu & Kashmir)
 • Dr Raghuvendra Singh (Punjab)
 • Dr Vinay Malhotra (Rajasthan)
 • Dr Alok Kumar (Uttarakhand)
 • Dr Narayan Prasad (Uttar Pradesh)